Faktoring

Faktoring je finansijski instrument kojim faktor kuća finansira preduzeće na osnovu otkupa nedospelog potraživanja od prodaje roba i usluga na domaćem i inostranom tržištu.

Ustupanje nedospelih i nespornih potraživanja vašeg preduzeća faktoring kući, poboljšavate likvidnost i pretvarate ih u novac koji možete koristiti odmah.

Ukoliko vam je potrebno da brzo i kvalitetno svoja nedospela i nesporna potraživanja pretvorite u novac, tu smo za vas.

Prednosti faktoringa

Često mala i srednja preduzeća u svom razvoju ne mogu ispratiti finansiranje i obezbediti novac za pokretanje proizvodnje i novog ciklusa.

 • Brzo dostupan novac – do nivoa limita u veoma kratkom roku nakon isporuke i slanja fakture klijentu faktoring vam pruža mogućnost da vaša potraživanja pretvorite u novac.
 •  Odobrenu faktoring liniju možete koristiti kada vam je u poslu zaista potrebna.
 • Ne stvara sliku kreditne obaveze
 • Finansiranje putem faktoringa pozitivno utiče na likvidnost preduzeća i brži rast prodaje, a samim tim I lakše planiranje novčanih tokova.

Domaći faktoring

 1. Faktura
 2. Zahtev za otkup potraživanja (fakture)
 3. Provera boniteta dužnika
 4. Finansiranje (od 70%)
 5. Plaćanje po dospeću
 6. Preostali iznos fakture (do 100%)
 1. Prodavac isporučuje robu kupcu-dužniku te ispostavlja račun (fakturu)
 2. Nakon isporuke robe prodavac ustupa potraživanje Focus Factor Plus-u
 3. Focus Factor Plus proverava bonitet dužnika
 4. Focus Factor Plus može već u roku od 24 sata od ustupanja potraživanja isplatiti na račun prodavca od 70% vrednosti fakture, umanjeno za faktoring proviziju
 5. Nakon dospeća potraživanja dužnik plaća po fakturi na račun Focus Factor Plus-a
 6. Nakon naplate fakture Focus Factor Plus isplaćuje razliku sredstava u visini do 100% umanjeno za troškove faktoringa.

Dobavljački (obrnuti) faktoring

Dobavljački (obrnuti) faktoring je posebna vrsta faktoringa koji se ugovara između faktora i dužnika iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, na osnovu koga faktor, preuzimanjem faktura od dužnika, preuzima njegovu obavezu plaćanja prema poveriocima, a ima pravo naplate od dužnika u roku iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu. Dužnik je u obavezi da obezbedi saglasnost poverioca.

Najveća prednost dobavljačkog (obrnutog) faktoringa u tome što preduzeće ima mogućnost da značajno ranije izmiri plaćanja prema dobavljačima. To omogućuje stvaranje boljih poslovnih odnosa sa dobavljačima, a kao posledica toga javlja se mogućnost ugovaranja novih poslova po značajno povoljnijim uslovima nabavke.

Međunarodni faktoring

Šta je Međunarodni faktoring?

 • Međunarodni Faktoring – predstavlja kupoprodaju postojećeg nedospelog novčanog potraživanja nastalog po osnovu prodaje robe ili pružanja usluga u poslovima spoljnotrgovinskog prometa.

 

 • FOCUS FACTOR PLUS DOO – će imati ulogu izvoznog / uvoznog faktora u poslu Međunarodnog faktoringa u tzv. dvofaktorskom sistemu. Bićemo podrška svom klijentu u izvoznom /uvoznom poslu. U zemlji izvoza postoji partner – Uvozni faktor koji će biti zadužen za proces naplate potraživanja od uvoznika.

Izaberite proizvod koji će unaprediti vaše poslovanje

Ukoliko Vaše preduzeće ima višegodišnju dobru poslovnu saradnju sa partnerom u inostranstvu i zaključeni komercijalni ugovor o izvozu / uvozu dobara/usluga Međunarodni faktoring je najbolji izbor za Vas a prednosti koji pruža su sledeće:

 • Brza naplata potraživanja i pozitivan uticaj na novčane tokove
 • Osiguranje 100% od rizika neplaćanja, politickih rizika i visih sila
 • Dodatni obrtni kapital
 • Potencijal povećanja izvozne prodaje usled korišćenja fleksibilnog izvora kapitala
 1.  Prodaja robe ili usluge – fakture
 2.  Zahtev za odobrenje limita
 3.  Procena boniteta kupca
 4.  Odobrenje limita
 5.  Ugovor o međunarodnom faktoringu
 6.  Obaveštenje o ustupanju potraživanja
 7.  Faktura sa carinskom dokumentacijom (JCI i CMR)
 8.  Finansiranje klijenta 60%-90% iznosa fakture
 9.  Plaćanje fakture po dospeću
 10. Prenos naplaćenih sredstava od uvoznika
 11. Prenos preostalog dela naplaćene fakture u iznosu 10%-40%, umanjeno za iznos troška kamate

  Kako funkcioniše Međunarodni faktoring?

  • Focus Factor Plus doo (u slučaju kada je u ulozi izvoznog faktora) potpisuje ugovor sa izvoznikom o otkupu potraživanja na osnovu zahteva za medjunarodni faktoring a sve na bazi faktura koje moraju biti potvrđene od strane Uvoznika – nerezidenta.
  • Focus Factor Plus doo finansira unapred 60% – 90% iznosa fakture.
  • Klijent plaća mesečnu naknadu na ukupan iznos fakture.
  • Kamata se obračunava na finansirani iznos.
  • Focus Factor Plus doo potpisuje ugovor sa Uvoznim faktorom o naplati potraživanja.
  • Na dan dospeća, po evidentiranju uplate od strane uvoznika/nerezidenta, Uvozni faktor transferiše sredstva na račun Focus Factor Plus doo u poslovnoj banci.
  • Nakon uplate od strane Uvoznog faktora, Focus Factor Plus doo isplaćuje preostali iznos Klijentu / Izvozniku (10% – 40%), umanjeno za faktoring kamatu koja se obračunava na finansirani iznos.

  Troškovi Faktoringa

  Troškovi:

  • Faktoring naknada – mesečno po pojedinačnom ustupanju, obračunava i naplaćuje se u procentu na ceo iznos fakture.
  • Faktoring kamata – obračunava se na finansirani iznos (60% – 90% iznosa fakture) i naplaćuje se mesečno ili po izmirenju obaveza od strane Kupca, umanjenjem od uplate preostalog dela Klijentu.

  Ukoliko ste zainteresovni za naše usluge međunarodnog faktoringa, molimo Vas da popunte zahteve .