Faktoring 

Faktoring je finansijski instrument kojim faktor kuća finansira preduzeće na osnovu otkupa nedospelog potraživanja od prodaje roba i usluga na domaćem i inostranom tržištu.

Ustupanje nedospelih i nespornih potraživanja vašeg preduzeća faktoring kući, poboljšavate likvidnost i pretvarate ih u novac koji možete koristiti odmah.

Ukoliko vam je potrebno da brzo i kvalitetno svoja nedospela i nesporna potraživanja pretvorite u novac, tu smo za vas.

Prednosti faktoringa

Često mala i srednja preduzeća u svom razvoju ne mogu ispratiti finansiranje i obezbediti novac za pokretanje proizvodnje i novog ciklusa.

 • Brzo dostupan novac – do nivoa limita u veoma kratkom roku nakon isporuke i slanja fakture klijentu faktoring vam pruža mogućnost da vaša potraživanja pretvorite u novac.
 •  Odobrenu faktoring liniju možete koristiti kada vam je u poslu zaista potrebna.
 • Ne stvara sliku kreditne obaveze
 • Finansiranje putem faktoringa pozitivno utiče na likvidnost preduzeća i brži rast prodaje, a samim tim I lakše planiranje novčanih tokova.

Domaći faktoring

 1. Faktura
 2. Zahtev za otkup potraživanja (fakture)
 3. Provera boniteta dužnika
 4. Finansiranje (od 70%)
 5. Plaćanje po dospeću
 6. Preostali iznos fakture (do 100%)
 1. Prodavac isporučuje robu kupcu-dužniku te ispostavlja račun (fakturu)
 2. Nakon isporuke robe prodavac ustupa potraživanje Focus Factor Plus-u
 3. Focus Factor Plus proverava bonitet dužnika
 4. Focus Factor Plus može već u roku od 24 sata od ustupanja potraživanja isplatiti na račun prodavca od 70% vrednosti fakture, umanjeno za faktoring proviziju
 5. Nakon dospeća potraživanja dužnik plaća po fakturi na račun Focus Factor Plus-a
 6. Nakon naplate fakture Focus Factor Plus isplaćuje razliku sredstava u visini do 100% umanjeno za troškove faktoringa.

Obrnuti faktoring

Obrnuti faktoring je posebna vrsta faktoringa koji se ugovara između faktora i dužnika iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, na osnovu koga faktor, preuzimanjem faktura od dužnika, preuzima njegovu obavezu plaćanja prema poveriocima, a ima pravo naplate od dužnika u roku iz ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu. Dužnik je u obavezi da obezbedi saglasnost poverioca.

Najveća prednost obrnutog faktoringa u tome što preduzeće ima mogućnost da značajno ranije izmiri plaćanja prema dobavljačima. To omogućuje stvaranje boljih poslovnih odnosa sa dobavljačima, a kao posledica toga javlja se mogućnost ugovaranja novih poslova po značajno povoljnijim uslovima nabavke.

Međunarodni faktoring

Focus Factor plus d.o.o. pruža usluge izvoznog faktoringa u jednofaktorskom i dvofaktorskom sistemu u skladu sa međunarodno priznatim i prihvaćenim pravnim i tehničkim okvirima.

 1. Faktura
 2. Zahtev za otkup potraživanja (faktura)
 3. Faktura (ukoliko se radi o dvofaktorskom sistemu)
 4. Provera boniteta
 5. Finansiranje (do 70%)
 6. Plaćanje po dospeću
 7. Preostali iznos fakture
 • Prodavac-izvoznik prodaje i isporučuje robu ino kupcu-dužniku i ispostavlja mu fakturu.
 • Prodavac ustupa potraživanje Focus Factor Plus-u uz fotokopiju fakture dostavlja i ostale dokumente kojima dokazuje postojanje potraživanja. (overena carinska dokumentacija)
 • Focus Factor Plus ustupa potraživanje faktor kući u državi kupca-dužnika. (ukoliko se radi o dvofaktorskom sistemu)
 • Faktor kuća u inostranstvu proverava bonitet uvoznika-dužnika.
 • Focus Factor Plus isplaćuje na račun prodavca od 70% vrednosti fakture, umanjeno za faktoring proviziju.
 • Nakon dospeća potraživanja dužnik plaća po fakturi na račun Faktor kuće u inostranstvu, a Faktor kuća u inostranstvu prema instrukcijama doznačuje novac na račun Focus Factor Plus-a.
 • Focus Factor Plus isplaćuje izvozniku razliku novca u visini do 100% umanjeno za troškove faktoringa.