Međunarodni faktoring

Focus Factor plus d.o.o. pruža usluge uvoznog i izvoznog faktoringa u jednofaktorskom i dvofaktorskom sistemu u skladu sa međunarodno priznatim i prihvaćenim pravnim i tehničkim okvirima.

Međunarodni faktoring

 1. Faktura
 2. Zahtev za otkup potraživanja (faktura)
 3. Faktura
 4. Provera boniteta
 5. Avans (80%)
 6. Plaćanje po dospeću
 7. Preostali iznos fakture
 • Prodavac-izvoznik prodaje i isporučuje robu kupcu-dužniku i ispostavlja mu fakturu.
 • Prodavac ustupa potraživanje Focus Factor Plus-u uz fotokopiju fakture dostavlja i ostale dokumente kojima dokazuje postojanje potraživanja.
 • Focus Factor Plus ustupa potraživanje faktor kući u državi kupca-dužnika.
 • Faktor kuća u inostranstvu proverava bonitet uvoznika-dužnika.
 • Focus Factor Plus isplaćuje na račun prodavca 80% vrednosti fakture, umanjeno za faktoring proviziju.
 • Nakon dospeća potraživanja dužnik plaća po fakturi na račun Faktor kuće u inostranstvu, a Faktor kuća u inostranstvu doznačuje novac na račun Focus Factor Plus-a.
 • Focus Factor Plus isplaćuje izvozniku razliku novca u visini 20% umanjeno za faktoring kamatu za korišćeno finansiranje.

Troškovi faktoringa su sastavljeni iz tri dela:

 • faktoring provizija, koja pokriva preuzimanje rizika,
 • kamatna stopa, koja pokriva troškove finansiranja i obračunava se na pozajmljeni iznos,
 • i troškovi obrade, koji pokrivaju vođenje poslovnih knjiga i pozivanje i opominjanje dužnika.

Za razliku od kratkoročnih kredita za prevazilaženje likvidnosti kojima kreditno opterećujete Vaš bilans, faktoring Vam omogućava finansiranje putem Vaše kratkoročne imovine (potraživanja) što ima za cilj povećanje Vaše kreditne sposobnosti, umesto njenog smanjivanja što je slučaj kod klasičnog bankarskog kreditiranja.

Budući da je faktoring oblik finansiranja utemeljen prvenstveno na bonitetu Vaših Kupaca, a ne na Vašoj kreditnoj sposobnosti, bonitet kao i dužina Vašeg poslovanja nije od velikog značaja.

Nakon što nam dostavite popis Vaših Kupaca čija potraživanja želite da nam ustupite i drugu potrebnu dokumentaciju, potrebno je nekoliko dana da izvršimo potrebne analize i nakon iste dostavljamo Vam našu ponudu. Ako se slažete s ponuđenim uslovima, pripremamo Ugovor o faktoringu i nakon potpisa i dostave potrebne dokumentacije prosleđujemo Vam novac u roku od jednog do dva dana.

Top