Domaći faktoring

Domaći faktoring

 1. Faktura
 2. Zahtev za otkup potraživanja (fakture)
 3. Provera boniteta dužnika
 4. Avans (80%)
 5. Plaćanje po dospeću
 6. Preostali iznos fakture (20%)
 1. Prodavac isporučuje robu kupcu-dužniku te ispostavlja račun (fakturu)
 2. Nakon isporuke robe prodavac ustupa potraživanje Focus Factor Plus-u
 3. Focus Factor Plus proverava bonitet dužnika
 4. Focus Factor Plus može već u roku od 24 sata od ustupanja potraživanja isplatiti na račun prodavca 80% vrednosti fakture, umanjeno za faktoring proviziju
 5. Nakon dospeća potraživanja dužnik plaća po fakturi na račun Focus Factor Plus-a
 6. Nakon naplate fakture Focus Factor Plus isplaćuje razliku sredstava u visini od 20 % umanjeno za faktoring kamatu za korišćeno finansiranje
Top